Ingyenes óvodai bölcsődei étkezés és nyomtatvány

Ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés egyre több családot érint. Az ingyenesség a család jövedelmétől függ, Ha nem haladja meg a jövedelem a törvényben meghatározott szintet, akkor a kérelem benyújtásával jogosulttá válik a gyermek az ingyenes étkezésre, vagy pedig az étkeztetés összege felének megtérítésére.

A jogszabály meghatározza azoknak a gyermekek a körét, akiknél az étkeztetés térítési díj megfizetése alól vagy teljes mértékben 100%-ban, illetve fele részben vagyis 50%-ában felmentést kapnak, mert kedvezményben részesülnek.

Ingyenes a bölcsődei étkezés ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg, a nettó minimálbér 130 %-át.

A gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmetkell figyelembe venni.

Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál aszülő, szülő házastársának vagy élettársának, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermek jövedelmét kell figyelembe venni.

A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a jövedelem50%-át munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén,

bölcsődében és mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, és a gyermeknem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben -, 25%-át,ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül -, 20%-át,50%-át átmeneti gondozás esetén,30%-át a fiatal felnőtt utógondozói ellátása esetén.

Ingyenes ellátás

Ha jövedelemmel nem rendelkezik a kérelmező, akkor ingyenes ellátásra jogosult.

Bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén akkor lesz ingyenes az étkeztetés, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, továbbá a három- vagy többgyermekes család gyermekének, vagy az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, vagya védelembe vett gyermekről van szó.

 

KÉRELEMÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY IRÁNT

 

Alulírott ………………………………… kérem, hogy ………………………………… nevű gyermekem részére étkezési térítési díjkedvezményt megállapítani szíveskedjenek.

 

A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimről, jövedelmi és vagyoni helyzetemről az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot:

Kérelmező :………………………………………………………………………………...........

Születési név: …………………………………………………………………………………

Születési hely:…………………………………...év:…………..hó:…………..nap:…..……..

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Lakcím: ……………………..…………………………………………………………………..

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….

Családi állapot:……………………………..   Telefonszám:…………………………………

Munkahelye:……………………….…………..…………………………………

 

Gyermekek melyek ellátásáról gondoskodnak:

Név:…………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Szül. idő:……………………………………………………………………………………….

Oktatási intézmény neve és címe:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Közös háztartásban élő személyek:

Név:…………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Szül. idő:……………………………………………………………………………………….

Jövedelem::……………………………………………………………………………………..

 

  

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A kérelmező és a vele közös háztartásban élők nettó jövedelme:

Rendszeres havi jövedelem                  Kérelmező                                     Házas/élettárs

munkaviszonyból származó(munkabér, táppénz)

 

 

vállalkozásból származó

 

 

nyugdíj, nyugdíjszerűellátás (járadék, árvaellátás)

 

 

családi pótlék

 

 

gyermektartásdíj

 

 

rendszeres szociális támogatás

 

 

bármely forrásból származóegyéb jövedelem

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

 

kelt …………….. ,………….év …………….hó …… nap

 

………………………………….

kérelmező aláírása 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

A család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat

  • utolsó 3 havi nettó jövedelméről igazolás (táppénz, GYES, GYED),

  • Nem rendszeres jövedelemnél az előző 12 hónap jövedelméről igazolás,

  • Nyugdíjasok tárgyév januáriértesítés, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint a legutolsó nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat.

  • Álláskereső juttatást megállapító határozat, vagy a Munkaügyi Központ igazolása a nyilvántartásba vételéről, illetve alkalmi munkából származó jövedelemről

    Kiskorú gyermeknél igazolás a családi pótlék összegéről, vagy a tartásdíj összegéről.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás