Fizetési felszólítás minta - 2db

Fotó: © Valters Krontals / Flickr
Fotó: © Valters Krontals / Flickr
A szerződések világában senkinek nem új fogalom a fizetési felszólítás. A fizetési felszólítás általában a további bírósági utat előzi meg, bár sok esetben már egy fizetési felszólításnak is elrettentő hatása van és fizetési hajlandóságot mutatnak a címzettek. Egy jól megfogalmazott, és lényegre törő fizetési felszólítás sok felesleges bosszúságtól kímélheti meg az embert. A Polgári törvénykönyv is rendelkezik a fizetési felszólításról: „ Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni.”

Még ha jogszabály nem is írja elő, hogy a peres vagy nem peres eljárást megelőzendően fizetési felszólítást kell küldeni a késedelembe esett kötelezett részére, sokszor mégis érdemes kiküldenünk egy fizetési felszólítást, mielőtt belevágnánk egy fizetési meghagyásos eljárásba, vagy belekezdenénk egy felszámolási eljárásba a cég ellen. Ez azért is lényeges, mert a mindennapi életben előfordulhat, hogy nem feltétlenül hanyagságról van szó, hanem valamilyen adminisztrációs problémáról, és ha fizetési felszólítás formájában figyelmeztetjük a kötelezettet arról, hogy nem fizetés esetén mit szándékozunk tenni, a legtöbb esetben megfizeti a tartozását. Persze a fizetési felszólítás sem biztosíték magára a teljesítésre, de mégis érdemes esélyt adni ennek a jogi lehetőségnek.

Az 1 millió forintot meg nem haladó követelés esetében fizetési meghagyásos eljárást kell indítania a jogosultnak a törvény szerint, ha a követelése nem munkaviszonyból eredő. Egymillió forint felett viszont választható a peres vagy a fizetési meghagyásos nem peres eljárás. Korábban kötelező volt a fizetési felszólítás megküldése a fizetési meghagyást megelőzően, a jelenlegi hatályos jogszabály viszont nem tartalmaz már erre vonatkozó kitételt, mégis célravezetőbb a legtöbb esetben a fizetési felszólítás megküldése, így később ha perré alakulna az eljárás, a bíróság látni fogja, hogy mi mindent megtettünk a teljesítés előmozdítására és nem volt elsődleges szándékunk a bírósági út.

Ha egy esetleges sikertelen fizetési felszólítás esetén úgy dönt a jogosult, hogy a fizetésre kötelezett cég ellen felszámolási eljárást indít (ez általában cégek között zajló eljárás, és abban az esetben szokták kezdeményezni, ha jelentős összegekről van szó, vagy a kötelezett cég többszöri alkalommal sem fizet és súlyos tartozásokat halmozott fel.)

A felszámolásról szóló jogszabály 27. § (1) , (2) és (2c)szerintA bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. ….A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, haa) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy….”„ …. a fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét. A fizetési felszólításban meg kell határozni azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.”

Ha a felszámolási eljárást kezdeményez a hitelező (vagyis, akinek tartozik az adott felszámolandó cég) a kérelemhez mellékelni kell a fentiek szerinti fizetési felszólítást is.

Nagyon fontos, hogy magát a fizetési felszólítást tértivevényes levélként adjuk postára, hiszen így könnyen tudjuk a tértivevény segítségével bizonyítani azt, hogy a címzett (vagyis a kötelezett) azt átvette, így a benne foglaltakat tudomásul vette, a jogi következményekkel tisztában van, így nem hivatkozhat arra, hogy a jogosult nem figyelmeztette.

 

 

( 1.sz. minta A csődeljárásrólés a felszámolásieljárásrólszóló 1991. évi XLIX. törvény 24. § (1) bekezdésébenmeghatározott, 27. §-a (2) bekezdéséneka)pontjaszerintifizetési felszólítás felszámolási eljárás előtt)

 

 

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

 

Tisztelt ……………………………………….!

 

Alulírott ………………………………….. ügyvezető (név) ……………………………………………. szám alatti székhelyű társaság képviseletében az alábbiak miatt fordulok Önökhöz:

 

Az alábbi számú számlák alapján a következő tartozásaikat tartjuk nyilván:

 

Számla száma

Fizetési határidő

Számlázott összeg

Teljesített összeg

jogcím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fentiekben részletezett fizetési határidők eredménytelenül teltek el, a számlák alapján fennálló tartozásukat társaságuk a mai napig nem egyenlítette ki.

 

Jelen levelünkkel

 

FELSZÓLÍTOM

 

társaságukat, hogy a fenti számlák alapján mindösszesen ………………………………Ft, azaz ……………………………………………..forint tartozásukat jelen fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül az alábbi számlászámra történő átutalással teljesítsék:

 

Számlavezető bank:

Számlaszám:

 

Tájékoztatom társaságukat, hogy amennyiben a teljesítésre meghatározott fenti határidő eredménytelenül telne el, követelésünket bírósági úton, felszámolási eljárás kezdeményezésével fogjuk érvényesíteni. Tájékoztatom társaságukat továbbá, hogy a perben felmerülő összes költség, az ügyvédi munkadíj, valamint a kamatok szintén Önöket fogja terhelni.

 

Kelt, ……………………., 20……. …………….   ……….. napján

 

 

…………………………………

(Hitelezői társaság megnevezése

és képviselője+ aláírás)

 

(2. sz. minta fizetési felszólítás magánszemélyek között)

 

 

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

 

Tisztelt ……………………………………….!

 

Alulírott ………………………………….. (név) ……………………………………………. szám alatti lakos az alábbiak miatt fordulok Önhöz/Önökhöz:

 

A közöttünk fennálló ……………………………….. (kölcsönszerződés, lakásbérleti szerződés…stb.) alapján Önnek …………………………….Ft, azaz ……………………….. forint tartozása áll fenn velem szemben, melyet a mai napig nem teljesített.

 

Jelen levelemmel ezúton

 

FELSZÓLÍTOM

 

,hogy a fentiek alapján mindösszesen ………………………………Ft, azaz ……………………………………………..forint tartozását jelen fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül az alábbi számlászámra történő átutalással vagy készpénzben teljesítse

 

Számlavezető bank:

Számlaszám:

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a teljesítésre meghatározott fenti határidő eredménytelenül telne el, követelésemet haladéktalanul bírósági úton fogom érvényesíteni. Tájékoztatom továbbá, hogy a felmerülő összes költség, az ügyvédi munkadíj, valamint a kamatok szintén Önt/Önöket fogja terhelni.

 

Kelt, ……………………., 20……. …………….   ……….. napján

 

 

…………………………………

(aláírás)További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás