Engedményezés – engedményezési szerződés minta

Az engedményezés nem csak az üzleti életben gyakori jogviszony, magánszemélyek között is létrejöhet. Az engedményezés lényege, hogy ha valaki mással szemben fennálló követelését átruházza egy harmadik személyre. ezt azért teszi, mert a harmadik személynek tartozik az illető, és így a harmadik személyt ezzel a követeléssel tudja kielégíteni. Aki átengedi a követelést az az engedményező, míg aki megkapja a követelést az az engedményes.

Azzal, hogy létrejön az engedményezési szerződés, minden követelés az engedményesre száll át, így a kamatot is ő követelheti.

Azt a követelést lehet engedményezni, ami már az engedményezéskor már létező jogviszonyból fakad. A követelés engedményezését kizáró kikötést nem lehet tenni, mert az semmis. Az engedményező az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással kell ellátnia, és köteles minden okiratokat átadni, mely a követelés fennállását bizonyítja.

Az engedményezésről azonban a kötelezettnek is tudnia kell, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy kinek teljesít. Ha az engedményezés megtörtént, akkor már az eredeti hitelezőnek nem teljesíthet, mert akkor késedelembe esne, csakis az engedményesnek. A kötelezettet írásban kell arról értesíteni, hogy engedményezés történt, és mostmár kinek kell a tartozást megfizetnie. Azért is fontos ez, mert ha engedményezés megtörtént, akkor már a kötelezett és az engedményező nem módosíthatnak szerződést, hiszen közöttük már nincsen semmilyen jogviszony, csakis az engedményes és a kötelezett között.

Teljesítési utasítás: A kötelezett addig kell az engedményezőnek teljesítenie, amíg nem kap teljesítési utasítást. A teljesítési utasítás kell hogy tartalmazza az engedményes szükséges adatait (név, székhely..stb.). A teljesítési utasítást az engedményezőnek kell megküldenie a kötelezett részére., ha viszont értesítést küldött az engedményező, melyben pontosan meg van jelölve az engedményes, akkor teljesítési utasítást csak az engedményes adhat.

A követelést tovább is lehet engedményezni, vagyis a továbbengedményezés nem kizárt. Ha a kötelezettnek az engedményezéssel költségei merülnek fel, akkor egyetemlegesen kötelesek a megtérítésre az engedményes és az engedményző, vagyis a kötelezett bármelyiktől követelheti a teljes költséget.

 

minta

 

 

Engedményezési megállapodás

 

Mely létrejött egyrészről

Név: ………………………………………………………………….

Székhely:……………………………………………………………..

Cégjegyzék szám: ……………………………………………………

Adószám:…………………………………………………………….

Képviselő (ügyvezető/cégvezető): ………………………..................

továbbiakban Engedményező,

 

másrészről

Név: ………………………………………………………………….

Székhely:……………………………………………………………..

Cégjegyzék szám: ……………………………………………………

Adószám:…………………………………………………………….

Képviselő (ügyvezető/cégvezető): ………………………..................

továbbiakban Engedményes,

között alulírott napon és helyen az alábbi feltétekkel:

 

  1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Engedményező a jelen okirat aláírásával a (cégnév)………………………………..………………..……………..-vel (székhely: ……………………………………………………………., adószám: …………………..., cégjegyzékszám: ……………………………, képviseli:…………………………………………) szemben fennálló, ………………… jogviszonyból származó ……………… Ft, azaz ………………………… forint követelését az Engedményesre átruházza.

 

  1. Engedményes az 1. pontban rögzített követelés engedményezését elfogadja.

 

  1. Felek rögzítik, hogy az engedményezés fejében Engedményes a felek közötti …………………………….. jogviszonyból származó ………………………Ft, azaz ………………………………… Forint összegű követelése kiegyenlítettnek tekintendő, azaz e jogviszonnyal kapcsolatban az Engedményezővel szemben semmiféle további követelést nem támaszt.

 

  1. Az engedményezés tényéről az Engedményező értesíti a kötelezettet azzal, hogy jelen megállapodás egy példányát megküldi részére.

 

  1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

Jelen megállapodást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az erre feljogosított képviselőjük útján jóváhagyólag aláírják.

 

kelt………………, 20….. …………………………….

 

 

………………………………………….

………………………………………….

Engedményező

EngedményesTovábbi cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás