Energetikai szakreferens igénybe vétele

2016. december 21. óta ált kötelezővé a független energetikai szakreferens igénybe vétele a nagy energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket be kell jelenteni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. Energiahatékonysági törvény írja elő, hogy milyen esetben kell energetikai szakreferenst bevonni.

Az a gazdálkodó szervezet köteles energetikai szakreferens közreműködését igénybe venni, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget, vagyis a nagyobb fogyasztással rendelkező vállalkozások, cégek.

Az energetikai szakreferens megfigyelőként és tanácsadóként egyaránt résztvesz a rendszeres energetikai átvizsgálás lefolytatásában, továbbá javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. Az energiamegtakarítás, és az energia hatékony felhasználása tekintetében az energetikai szakreferens közbenjárása tehát nélkülözhetetlen.

Az energetikai szakreferensek feladata nagyvonalalakban és többek között a cégek energiahatékonysági fejlesztései során elért eredmények kimutatása, valamint az energia-beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok végrehajtása, amiknek a gyakorlatban érezhetően kéne megmutatkoznia ahhoz, hogy hasznosnak tudjuk minősíteni az energetikai szakreferensek munkáját. Az energetikai szakreferensek munkája ugyanis akkor lehetne hasznos (és nem csak egy újabb kötelező pénzügyi kiadás) ha a vállalatok valóban energiákat takarítanának meg, így a vállalkozások számára is csökkentené a kiadásokat, továbbá környezettudatosság felé tenne mindenki egy nagy lépést.

Az energetikai szakreferensek éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energiamegtakarítási eredményekről. Az energetikai szakreferensek a jelentésüket évente május 31-ig a cégek honlapján is közzé kell tenni.

Ki lehet energetikai szakreferens?

Energetikai szakreferens nem tartozik az adott vállalathoz, céghez, vagyis nem állhat alkalmazásban, nem egy belső emberről van szó. Sem a gazdasági társaságban tag nem lehet, sem tisztséget nem viselhet, vagyis teljesen függetlennek kell lennie. Ez az egyik és első legfontosabb feltétele az energetikai szakreferensnek, hogy abszolút függetlennek kell lennie. Másik fontos feltétel, hogy rendelkeznie kell szakirányú végzettséggel és legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal. Energetikai szakreferens lehet egyszemélyes vállalkozás formájában működő, vagy gazdálkodó szervezet, vagyis cég. Ha céget alapítanak ezen tevékenység végzésére, akkor szükséges legalább egy olyan személy alkalmazása, mely rendelkezik a megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Azok a gazdálkodó szervezetk, melyek a fentiek alapján kötelesek energetikai szakreferenst igénybe venni, köteles az igénybe vételt követő 30 napon belül erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) A hivatal honlapján a megfelelő dokumentumok is rendelkezésre állnak, azokat le lehet tölteni.

Az energetikai szakreferens bejelentése 2016. december 21. napjától kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára. A MEKHhagy időt a kötelezettségek teljesítésére a cégek számára, vagyis 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai szakreferensre?

2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban Ehat. tv.),

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ehat. vhr.)

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

 

Ki lehet energetikai szakreferens?

Energetikai szakreferensi tevékenységet természetes személy és gazdálkodó szervezet is végezhet.

Gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek kizárólag akkor minősülhet, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

energetikai szakreferens alap-vagy mesterfokú szakképzettséggel, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező személy lehet.Elfogadható a mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett: okleveles energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles építész, okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök, okleveles létesítménymérnök(épületenergetika szakirány), okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okleveles kohómérnök (energiagazdálkodási szakirány), okleveles geotechnikai mérnök, okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, vagy az előzőekkel egyenértékű szakképzettség;

Alapképzésben szerzett: energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy az előzőekkel egyenértékű szakképzettség;

-Rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal,

Az Ehat tv. 39. § szerinti szakmai vizsgát teljesítette.

Szakmai gyakorlati időként elismerhető az energiagazdálkodással vagy energiatermeléssel

kapcsolatos munkajogviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati

jogviszony, közép-és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység, tervezői, tanácsadói

vagy szakértői tevékenység. A gyakorlati idő igazolására az Ehat. vhr.-ben meghatározott

előírások irányadók, amely szerint a szakmai gyakorlat igazolásaként a tevékenység

igazolására kiállított közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el

(munkáltatói igazolás, munkavégzésre irányuló szerződés, megbízási szerződés vagy megbízó

szervezet általi igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a tevékenység leírását.

 

A szakmai vizsgát első alkalommal 2017. június 30-ig kell teljesíteni, tehát ezen időpontig olyan személy is igénybe vehető szakreferensként, aki még nem teljesítette a vizsgát.

 

Mit jelent az, hogy a tárgyévet megelőző 3 évre vonatkoztatott átlagfogyasztás, ha újonnan alakult a gazdálkodó szervezet?Ha a gazdálkodó szervezet a működését kevesebb mint 3 éve kezdte meg, a törtidőszakra vonatkozófogyasztási adatait kell éves szintrevetíteniés ez alapján az éves fogyasztási átlagot megállapítani.

 

Ha PB-gázt és a gázolajat használnak fel fűtési célból, a felhasznált energiaforrásokat GJ mértékegységre kell átváltani, amelyből ahasznosított hő előállításához kötődő hőveszteség levonásával kell a hőmennyiséget meghatározni. Azelőállított, átalakítottenergiához felhasznált energia beleszámít az energia-felhasználásba. A továbbszámlázott energia

ha mérő felhasználásával kerül mérésre a továbbadott energiát nem veszik figyelembe, viszont a mérő nélkül továbbadott energia a továbbadónál kerül számításba.

 

Az energetikai szakreferens számára előírt éves továbbképzés és szakmai vizsga van előírva, melyek megszervezésével foglalkozók névjegyzékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalteszi közzé, melyet itt lehet megtaláni.

enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/energetikai-audit

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett MEKH_ESZAKREF elnevezésű ÁNYK-snyomtatvány kell elektronikusan beküldeni, mely az alábbi helyen érhető el.

mekh.hu/nyomtatvany-az-energetikai-szakreferens-igenybevetelenek-bejelentesehezTovábbi cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás