Határozott időre szóló munkaszerződés és minta

A munkajogviszony létrejöhet határozott vagy határozatlan időre is. Honlapunkon megtalálható a határozatlan időre létesített munkajogviszony munkaszerződése. Most a határozott idejű munkaszerződés mintáját találhatja meg az érdeklődő az alábbiakban.

A határozott idejű munkaszerződés egyik legfontosabb ismérve, hogy egy konkrét időpontig kötik meg a felek, vagyis a szerződésben meghatározott időpontban a munkaviszony mindenféleképpen megszűnik. Ilyen esetben nem érvényesek a felmondási védelmek, mint pl. hogy a terhes nőnek nem lehet felmondani, vagy hogy nyugdíj előtt állónak nem ehet megszüntetni a munkaviszonyát rendes felmondással. Határozott idő bármennyi lehet, félév, egy év vagy évek. Általában egy évre vagy két évre, esetleg Gyesen lévő vagy fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy hosszabb ideje táppénzen, hosszas kezelés alatt álló munkavállaló helyettesítésére szoktak határozott idejű munkajogviszonyt létesíteni, míg a másik munkavállaló vissza nem jön és újra munkába nem áll.

 

M U N K A S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről

……………………………………………………………

adószám:………………………………………………………………………

cégjegyzékszám: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………....szám alatti székhelyű társaság, mint Munkáltató,

másrészről

………………………………………………………………………………………

Születési ideje: ………………………………………………………………

Születési helye: ………………………………………………………………

Anyja neve: ……………………………………………………………..…….

Lakcíme: …………………………………………………………………………

TAJ száma: ……………………………………………………………………..

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………… mint munkavállaló között az alábbi feltételekkel:

  1. Munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót

20……. év ………………………. hó ………. napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint.

  1. Munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkaköre: …………………………………………………………………………………...
  2. Munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére: ………………………………….Ft, azaz ………………………………….………. forint.
  3. Munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkavégzésének helye: ……………………………………..……………………………….
  4. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására ………………………………………………… munkakörű / beosztású vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a …………………………………………. munkakörű /beosztású vezetőt is megilleti.
  5. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 46. § (1) bekezdésében felsorolt feltételekről.
  6. A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, és az egyéb, munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: ………………., 20….év ……………………….hó ……..nap …………………………………..

 

………………………………..                                                                                             …………………………………………

munkavállaló                                                                                                                             munkáltató

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a munkaviszonyból eredő alapvető jogokról és kötelezettségekről A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Munka tv.) alapján

Munkavállaló neve: ……………………………………….Munkavállaló munkaköre: ………………………………………. A munkaszerződés megkötésekor a munkáltató szóbeli tájékoztatást adott Önnek a munkaviszonyból eredő alapvető jogokról és kötelezettségekről. A Munka tv. rendelkezésére figyelemmel a tájékoztatást ezúton írásban is közlöm Önnel.

1./ Az irányadó munkarend: egy műszak / két műszak / három műszak.

A munkavégzés kezdete: ……………………………………………………………………..

A munkavégzés vége: …………………………………………………………………………..

A munkabeosztás ………………….. időszakonként változik.

A heti két pihenő nap: a szombat és a vasárnap.

2./ A munkabér – munkaszerződésben meghatározott személyi alapbéren felüli – egyéb elemei: A két műszakos munkaidő-beosztásra tekintettel 15 %-os délutáni műszakpótlék, 30 %-os éjszakai műszakpótlék. Rendkívüli munkavégzés ellenértéke: - a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladó, illetve a munkaidő-kereten felül végzett munka esetében: ………………………………………………..………………….... - a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon (pihenőidőben) végzett munka esetében: …………………………………………………………………………………….….……… - készenlét esetén: - ha a munkáltató által meghatározott helyen tölti: ……………………………..……... - ha a készenlét helyét nem a munkáltató határozza meg: ………………...……………

3./ A munkabér legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül kifizetésre. Ha ez a nap szombatra, vagy vasárnapra esik, a bérfizetés napja az ezt megelőző pénteki nap.

4./ A munkába lépés napja: 20…… év …………………… hó …… nap.

5./ A rendes szabadság mértékét, és a kiadás szabályait a Munka tv. 130 – 136. §-ai tartalmazzák. A Munka tv. 131. §-a szerint az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállaló a./ huszonötödik életévétől huszonegy; b./ huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; c./ harmincegyedik életévétől huszonhárom; d./ harmincharmadik életévétől huszonnégy; e./ harmincötödik életévétől huszonöt; f./ harminchetedik életévétől huszonhat; g./ harminckilencedik életévétől huszonhét; h./ negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; i./ negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; j./ negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. - 2 - Önt az alábbi pótszabadságok illetik meg: Fiatalkorúak pótszabadsága: ……………. nap Gyermeknevelési szabadság: ……………. nap Vak munkavállalók pótszabadsága: ……………. nap Földalatti és sugárártalmi pótszabadság: ……………. nap Egyéb: ………………………………… ……………. nap. A jogszabály által előírt mértéken felül Önt – munkakörére tekintettel …….. nap pótszabadság illeti meg / nem illeti meg pótszabadság *.

6./ Rendes felmondás esetén a Munka tv. 69. §-a alapján a felmondási idő legalább harminc nap, az 1 évet azonban nem haladhatja meg. A 30napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött a./ három év után öt nappal, b./ öt év után tizenöt nappal, c./ nyolc év után húsz nappal, d./ tíz év után huszonöt nappal, e./ tizenöt év után harminc nappal, f./ tizennyolc év után negyven nappal, g./ húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

7./ A munkáltatónál hatályos kollektív szerződés van / nincs*.

Kelt: ……………………, 20…. év ……………….. hó ….. nap

………………………………..

/a munkáltatói jogkört gyakorló személy aláírása/

 

A tájékoztatást 20…..év …………………hó …… napján átvettem. …………………………………Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás