Áfa vissza igénylés családi házak esetén - adó-visszatérítési támogatás

Fotó: © bangli 1 / Flickr
Fotó: © bangli 1 / Flickr
Áfa vissza igénylés családi házak esetén – adó-visszatérítési támogatás

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet tartalmazza azokat a támogatásokat, melyeket az állami nyújt az új lakások építéséhez vagy megvásárlásához.

A támogatást a házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik, az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használható fel.

Milyen állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatások léteznek?

A vissza nem térítendő állami támogatás, vagyis a CSOK (családi otthonteremtési kedvezmény); valamint a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása és a jelenlegi cikkünk témája azadó-visszatérítési támogatás;

Mik az előfeltételei az adó-visszatérítési támogatásnak? 

Új lakás építése esetén adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek az arra jogosultak, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • lakás esetén maximum 150 m2, ház esetén max. 300 m2 hasznos alapterület esetén a építő vagy építtető magánszemély a bekerülési költség megfizetéséhez,

 • vagy az építési telek vételárához a természetes személy tulajdonosa. 

Hol lehet igényelni? 

Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem ahhoz a hitelintézethez nyújtható be, amely teljesíti a fenti rendeletben foglalt kötelezettségeit. 

Meddig lehet élni az adó-visszatérítés lehetőségével?  

Adó-visszatérítési támogatás a fenti költségekre egyidejűleg és legfeljebb 1 alkalommal, 2015. január 1-től kiállított számla alapján 2019. december 31. napjával bezárólag igényelhető.

 

Mekkora az adó-visszatérítési támogatás összege? 

Összege az építkezéssel érintett építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és szolgáltatások számláján feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összegével, de nem több, mint 5 000 000 Ft.

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét számla alapján egy összegben folyósítja a hitelintézet.

Az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés készültségi foknak megfelelően, utólagosan, a benyújtott számlák alapján kerül kifizetésre.

Igényelhető e több állami támogatás is egyszerre?

Ha az igénylő CSOK-ot igényel, ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg benyújthatja az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmét is és a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat köteles megfizetni.

A hitelintézet a támogatott személytől a CSOK-ra való jogosultság elbírálásért a CSOK 1,5%-ának megfelelő, de max. 30 ezer forint bírálati díjat kérhet. Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a CSOK-ra való jogosultság elbírálásért és folyósításáért a hitelintézet semmit nem számíthat fel.

Mikornem vehető igénybe adó-visszatérítési támogatás?

Nem igényelhető a támogatás az ÁFA tv- 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre: vagyis az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosult részére még akkor sem, ha támogatás jogosultja adta hozzá az anyagokat, (vagyis kulcsrakészen ad át kivitelező lakást, házat)

Ha az igénylő kötött, - vagy az építési munkák befejezéséig köt - olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. 

Vagyis a támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez, csak akkor kapható meg a támogatás. 

Mik az igényléshez szükséges iratok, további feltételek?

1. Büntetlen előélet

2. Az igénylő köztartozásmentes adózó, melyet 30 napnál nem régebbi okirattal igazol.

 1. 30 napnál nem régebbi okirat arról, hogy az igénylő házastársak és élettársak közül legalább az egyikük 180 napja legalább folyamatosan rendelkezik egészségbiztosítással. biztosítottként szerepel.

 2. kérelmet megelőző 5 évben nem kötelezték vissza nem térítendő állami támogatás visszafizetésére.

 3. A felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Megfelelő az is, ha több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha az érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn.

 4. Az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa tulajdont szerezhet.

 5. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 6. Új lakás építése esetén, az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet el kell, hogy fogadja.

 7. Az igénylőknek ez az új ingatlan kell a lakóhelye legyen, ezt 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.

 8. Az igénylőnek azt is vállalnia kell, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni gyermekekkel együtt 10 évig és lakásbiztosítást is kötnie kell.

 9. Kötelezettséget kell vállalnia az igénylőnek arra is, hogy az építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül szolgál.

 10. Kérelmet új lakás vásárlása, építési telek vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.Ha az igénylő határidőn belül nem él a támogatási kérelemmel, a határidő lejártát követően már nem tarthat rá igényt.

 11. A kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

 12. A benyújtás napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére.

Nem minősül életvitelszerű bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a gyermek a tanulmányai miatt pl. kollégiumban lakik, vagy egészségi állapot miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik az igénylőt vagy a gyermeket. De azzal sem szegik meg a bentlakási kötelezettséget, ha munkavállalás miatt legfeljebb öt évig máshol tartózkodik vagy a nagykorú gyermek elköltözik, vagy időközben nagykorúvá válik és elköltözik.

Az új lakásban öröklés útján harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerezhet.

A jogszabály részletesen felsorolja, mely tényt milyen dokumentummal lehet és kell igazolni, ezeken kívül más okiratot, igazolást vagy igazolványt nem fognak elfogadni (16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet)

Új lakás vásárlása esetén, valamit építési telek esetében: A hitelintézet részére be kell mutatni a folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló számlákat.

Új lakás építése esetén: A készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit. Legkésőbb a utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.

A számlakibocsátónak adóalanynak kell lennie, amit ellenőriznek is, és szükség esetén igazolni is kell.2015.01.01-jén vagy azt követően, valamint az építési engedélyt legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el. 

Válás esetén mi történik?

A volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket - kivéve, ha egyik fél a másiktól megszerzi a tulajdonrészét, és a gyermekkel laknak benne tovább - az igénybe vett CSOk és az adóvisszatérítés visszafizetése terheli őket (bírósági határozat szerinti, vagy vagyonmegosztás arányában). Ha a lakás egy részét adják el, akkor arra eső kedvezményt kell visszatéríteni. Az élettársakra ugyanezen rendelkezések az irányadóak.

Milyen iratokat, igazolásokat, okiratokat kérnek vagy kérhetnek?

 • Bank által kiadott adatlap kitöltve.

 • Személyazonosító igazolvány, úti okmány, adóigazolvány

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ingyenesen kérhető a kormányablakoknál is)

 • Házassági anyakönyvi kivonat vagy Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál)

 • 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy az igénylő legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel. (OEP igazolás)

 • 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló igazolás (NAV-tól)

 • 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lap másolat a kedvezménnyel érintett lakás esetében és 90 napnál nem régebbi Földhivatali helyszínrajz - Térképmásolat családi ház, ikerház, sorház esetén.

 • Építési telek vásárlása esetén adásvételi szerződés.

 • Eladó által kiállított áfás számla.

 • Építési engedélyről szóló igazolás, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént.

 • Jogerős tervdokumentáció (tervrajz, műszaki leírás) és módosításai, vagy az egyszerű bejelentési dokumentáció

 • Költségvetés

 • Az elbírálást intéző banknál a bírálati díj a támogatás összegének 1,5%-a, legfeljebb 30 ezer forint.

 • Értékbecslésre is szükség lehet, valamint helyszíni szemlére. Ezek együttesen kb. 50 ezer forintot tesznek ki.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás