Csecsemőgondozási díj (CSED), azaz a volt terhességi gyermekágyi segély (TGYS)

Kinek jár a csecsemőgondozási díj?

A szülés előtt kell 365 biztosítotti nap (nem egybefüggő), valamint a szülés alatt is biztosított kell, hogy maradjon, vagy pedig ha a biztosítás megszűnik, utána 42 napon belül szül. Ha a szülés a 42. nap utánra esik, akkor lesz csak jogosult a CSED-re, ha akkor már baleseti táppénzt kap. A CSEDet még akkor is megállapítják, ha a baleseti táppénz megszűnése utáni 28 napon belül megszületik a baba.

CSEDet kaphat az anyán kívül (a szülési szabadság még hátralévő idejére) az örökbefogadó nő is, vagy a családbafogadó gyám, de a vér szerinti apa is felveheti, ha az anya egészségi állapota miatt nem tudja gondozni a babát, vagy elhunyt.A CSED az apának az igazolt egészségi állapot idejéig tart. Az örökbe fogadás esetében ugyanez a szabály.

Az előzetes 365 nap biztosítási időbe (aminek nem kell folyamatosnak lenni) beszámít:

A biztosítás megszűnése utáni baleseti táppénz, rehabilitációs járadék, rehab. ellátás,csed, gyedideje, kivéve a diplomás gyed, valamint az oktatási intézmény nappali tagozatán minimum egy év után 180 napot ismernek el.

Nem járCSED arra az időre, míg megkapja a fizetését, vagy dolgozik (a nevelőszülő nem számít ide).Ha a fizetését csak részben kapja meg, az elmaradt után kapja a CSEDet.

Mennyi időre jár a CSED?

Addig jár a CSED, míg a szülési szabadság. Legfeljebb 24 hét a szülési szabadság, amiből 4 hétnek a szülés elé kell esnie, de legalább 2 hetet köteles kivenni az anya a szülési szabadságából. A szülési szabadság legkésőbb a szüléskor kezdődik. A CSED a szülés után 168. napig jár (kivéve ha koraszülött, mert akkor egy év után is jár, amikor kiengedik a gyermeket az intézményből.)

Mennyi a CSED?

A biztosítotti jogviszonyban fennálló, az adóhatósághoz bevallott jövedelmet kell alapul venni a CSED-hez.

Ha a CSED kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a meglévő biztosítási jogviszonyában 180 naptári napi jövedelemmel, akkorez alapján kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos. (ha megszakadt, akkor a megelőzőt nem lehet figyelembe venni). Az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni, ha a 180 napot kell összeszámolni.

Ha nincs 180 naptári napi jövedelem, de legalább 120 megvan, akkor 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani a CSEDet. Ezt akkor lehet alkalmazni, ha az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább 180 nap folyamatosbiztosítási jogviszonya van az igénylőnek.

Ha egyik eset sem áll fenn, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincad része lesz a kiszámított összeg.

Kivétel: A jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért (min. 30 nap) tényleges jövedelme, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb, mert akkor ezzel fogják kiszámolni a CSED-et.

Akinek egyáltalán nincs 365 biztosítotti napja, annak a Kormányhivatal méltányosságból adhat CSED-et. A méltányossági kérelmekről külön cikkben írunk.

A CSEDet havonta egyszer, utólag folyósítják postai úton vagy bankszámlára utalással a tárgyhónap utáni hónap 10. napjáig, de legkésőbb bérfizetési napon. 

Milyen kedvezmény van a CSED összegének számításakor?

Ha a gyerek a GYED, vagy a gyermekgondozást segítő ellátás (volt GYES, de a rövidített név megmaradt) alatt, vagy megszűnése utáni egy éven belül születik, illetve a „megelőző” gyermek jogán a CSED alapja magasabb, akkor a magasabb alapot fogják venni továbbra is, ha a fennálló jogviszony jövedelmét vették figyelembe.

A CSED a naptári napi alap (naptári napi jövedelem) 70 %-a.A CSED bruttó, így abból szja előleget vonnak, és utána folyósítanak, viszont egészségbiztosítást és nyugdíjjárulékot nem vonnak.

Álláskeresési ellátásban részesülők CSED alapja a minimálbér lesz.

Az igénylés menete:

A kérelmeket, vagyis a kitöltött nyomtatványokat a munkáltatóhoz kell benyújtani akkor is, ha az megszűnt. A munkáltató pedig az OEP számítógépes programjával fogja kitölteni a kérelmet és foglalkoztatói igazolással együtt nyújtja be. Ha jogutód nélkül szűnt meg a munkáltató, akkor a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz ügyfélkapun keresztülnyújtható be.

OEP nyomtatványon kell benyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” nevű nyomtatvánnyal együtt, míg az egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató kérelmét az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” megnevezésű nyomtatványon.

De benyújtható a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez"nevű nyomtatványon is értelemszerűen.

A kérelem mellékletei: Ha a CSEDet a szülés után igénylik, akkor a születési anyakönyvi kivonatot (vagy TAJ szám igazolványt).

Ha örökbefogadás történt, akkor gyámhatósági határozat és örökbefogadási szándékigazolás.

Ha megszűnt a biztosítási jogviszony, vagy a szülés előtt 2 éven belül más volt a munkáltató, akkor „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról”nyomtatványt. Ha a fentiek alapján az apa akarja igénybe venni, akkor a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" nyomtatványt.

Ha A CSED-et a szülés előtt igénylik, terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást, vagy várandósgondozási könyv másolatát.

Legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a CSEDet visszamenőleg az igénybejelentéstől.

Az ügyintézési határidő 8 nap, ha minden adat és irat rendelkezésre áll, egyébként 21 nap.A hiánypótlás sem számít bele a határidőbe.Ha a CSED kérelmet hamarabb benyújtják, mint a szülés előtti 28. nap, akkor is a 28. napon kezdődik az elbírálás.

Ha a CSEDre jogosult meghal, akkor a következő sorrendben kérhetik a fel nem vett díjat:

közös háztartásban élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, illetve ezek hiányában az örökös. A halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától egy éven belül lehet benyújtani a szükséges nyomtatványokat.

Összefonódás a TGYS-el:

Ha TGYS jogosultsági kezdő napja 2015.01.01. előtti napra esik, akkor az ellátás TGYS néven fog futni. Ha pedig 2014.12.31. után, CSED iránti kérelemként bírálják el.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás