Munkavállaló rendes felmondás minta, tudomásul vétel a munkáltató részéről

A határozatlan idejű munkaviszonyt a munkáltató és a munkavállaló is megszüntetheti felmondással. Míg a munkáltató köteles felmondását megindokolni, addig a munkavállalónak ez nem kötelező és érdemes is ezzel a jog adta lehetőséggel élni, hiszen, ha megindokoljuk a munkavállalói felmondásunkat, egy esetleges per esetében az indoklásba beleköthet a bíróság. Ezt a hibát nem érdemes elkövetni, így ha nem kell indokolnunk, akkor ne is indokoljuk a felmondást, ha munkavállalóként mondunk fel.

 

A munkaviszony megszüntetését írásban kell közölni. Ha a munkavállaló nem jelöli meg pontosan a munkaviszony megszűnésének napját, a jogviszony a munkáltatónak történt kézbesítést követő naptól számított törvényes felmondási idő elteltével szűnik meg.

 

A munkavállaló a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, ha nem tartja be a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat: pl. ha rendes felmondáskor nyilatkozatát nem foglalja írásba, nem tölti le a felmondási időt, vagy nem tesz eleget a munkakörének átadására és a munkáltatóval való elszámolásra irányuló kötelezettségének.

 

A 2012. évi I. törvény szerint a munkavállalói jogellenes munkaviszony megszüntetés esetében, ha pl. nem tölti le a felmondási időt, a munkavállalónak meg kell fizetnie a munkáltató részére a felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget. Ha a munkáltatónak ezen összeg felett kára van, a munkavállaló ezt is köteles megfizetni. Ez persze nem automatikus, hanem felszólítja a munkáltató a munkavállalót a megfizetésre, aztán munkaügyi pert indíthat, ha nem fizeti meg a munkavállaló az összeget. Ez persze időt és költséget is jelent a munkáltató számára, és ha jogos a követelés, akkor a munkavállaló számára.

A felmondási idő harminc nap, ha a munkavállaló felmond. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő szintén 30 nap, csak az idővel meghosszabbodik a következők szerint: munkáltatónál munkaviszonyban töltötthárom év után öt nappal,öt év után tizenöt nappal,nyolc év után húsz nappal,tíz év után huszonöt nappal,tizenöt év után harminc nappal,tizennyolc év után negyven nappal,húsz év után hatvan nappalmeghosszabbodik.

 

Amire még érdemes figyelmet fordítani, az a végkielégítés, hiszen ha felmondunk, akkor a munkáltató nem fizet végkielégítést. Legalább 3 év letöltött munkaviszony után 1 havi, míg 5év után két havi, 10 év után3havi, 15 év után négyhavi, 20év esetén 5 havi,legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege a végkielégítés, ami öt évvel a nyugdíj előtt állók esetében tovább növekszik.

 

 

(munkavállalói rendes felmondás)

 

MUNKAVÁLLALÓI RENDES FELMONDÁS

 

 

 

................................ részére

................................

(munkáltató megnevezése)

................................

........................

(a munkáltatói jogkör gyakorlására

jogosult vezető)

 

 

Alulírott ……………………………(név), ……………………………………………… szám alatti lakos bejelentem, hogy a munkáltatónál 20.....év ..........................hó ........napjától fennálló, határozatlan időtartamú munkajogviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 65.§ és 67. §-a alapján, 20.....év ................................hó .......napján kezdődő, ........... napos felmondási idővel, 20......év ...............................hó .......napjára,

 

RENDES FELMONDÁSSAL MEGSZÜNTETEM

 

Kérem, szíveskedjék intézkedni annak érdekében, hogy az utolsó munkában töltött napon munkabéremet, az éves szabadságomból igénybe nem vett, arányos rész pénzbeli megváltását,

valamint igazolásomat és a munkaviszony megszüntetése alapján kiállítandó egyéb iratokat

átvehessem.

Szíveskedjék megjelölni, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban birtokomba került iratokat és

eszközöket mikor, mely munkavállalónak adjam át.

 

Kérem, hogy amennyiben a munkáltató, a felmondási idő tartama alatt részben, vagy egészben nem tart igényt a munkavégzésemre, mérlegelési jogkörében eljárva, szíveskedjék mentesíteni a munkavégzési kötelezettség alól.

 

Kelt, ............................., 20.....év ........................hó .......nap

 

 

...............................................

aláírás

 

 

FELMONDÁS TUDOMÁSULVÉTELE A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

......................................................

részére

 

20......év ..........................hó ........napján közölt felmondását tudomásul véve értesítem, hogy munkaviszonya -a társaságnál eltöltött ............... év .............. hónap munkaviszony alapján -............... nap felmondási idő alapulvételével -20.......év ......................hó ........napján megszűnik.

 

A felmondási idő alatti munkavégzés alól nem mentjük fel, a felmondási idő alatt munkájára a felmondási idő utolsó napjáig igényt tartunk. / A felmondási idő alatti munkája alól 20.....év .............................hó .......napjától 20......év ..............................hó .........napjáig terjedő időre felmentjük, mely időre Önt átlagkeresete illeti meg. (megfelelő rész kitöltendő, a nem megfelelő törlendő)

 

Munkabére kifizetésére és iratai átadására az utolsó munkában töltött napon kerül sor.

 

Kelt: ......................., 20......év .........................hó .....nap

 

 

...............................................

munkáltatóTovábbi cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás