Lakásbérleti szerződés minta

Lakásbérleti szerződés minta

Még mindig sokan foglalkoznak lakás-kiadással, főképpen most, hogy olyan sokan dolgoznak külföldön. Hogy ne álljon üresen a lakás és még pénzt is hozzon, talán a legjobb módja, ha kiadjuk, tekintve, hogy sok lakáson még mindig hitel van. A lakás kiadásának azonban mindamellett, hogy vannak előnyei, még annál több hátránya is. Rendkívül nehéz megbízható lakásbérlőket találni, és még nehezebb bebiztosítanunk magunkat a kellemetlenségek ellen. Ha nem tartózkodunk abban a városban, ahol a kiadott lakásunk van, még ellenőrizni sem tudjuk a lakásunkat és azt sem, hogy a bérlő megfelelően fizeti e a közüzemi számlákat.

Számos esetben megtörtént, hogy a bérlő meghamisította a befizetésekről szóló kivonatokat, így a tulajdonos abban a hiszemben volt, hogy minden rendben van a lakással kapcsolatban, mígnem jött a többszázezer forintról szóló fizetési meghagyás a közüzemi szolgáltatótól. Persze a szolgáltatók attól követelhetik a tartozást, akinek a nevére van iratva a fogyasztási hely, viszonyt a hőszolgáltatók esetében mögöttes felelőssége van a lakás tulajdonosának, és általában a fűtésszámla teszi ki a rezsi költségek legnagyobb részét, így a felhalmozott hátralékot a hőszolgáltató behajthatja végső soron a tulajdonostól is.

Nyilván a legnagyobb körültekintés mellett is megeshet, hogy rosszhiszemű bérlők kijátsszák a bérbe adó lakástulajdonost, mégis érdemes megtenni alapvető lépéseket egy lakás kiadásakor. Ilyen többek között a lakásbérleti szerződés megkötése, melynek mellékletében felsoroljuk mindazokat a vagyontárgyakat és állapotukat, mely a lakás részét képezik. Drágább lakásfelszereléseket (mint pl. mosógép, hűtő, mosogatógép…stb. ) egyáltalán nem érdemes a lakásban hagyni a bérlőknek, mert nem fognak rá úgy vigyázni, mintha a sajátjuk lenne. Nyilván nem fognak olyan nagy figyelmet fordítani a vízkőtelenítésre, tisztításukra, mint ahogyan azt szeretnénk, mégha a nyakukra is járunk emiatt. Sőt, indokolatlan gyakorisággal nem is ellenőrizhetjük, nem zavarhatjuk a bérlőket, hiszen nekik is vannak jogaik)

 

( Minta )

 

Lakás bérleti szerződés

 

amely létrejött egyrészről

név: ..............................................................

anyja neve: ....................................................

születési hely, idő: ........................................

adóazonosító jel: ............................................

lakóhely: …………………………………………

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről

név: ..............................................................

anyja neve: ....................................................

születési hely, idő: ........................................

adóazonosító jel: ............................................

lakóhely: …………………………………………

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

között, a mai napon az alábbi feltételekkel

 

Általános rendelkezések:

 

  1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig ................................................................ bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező .......... hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a ............................................................................................................... szám alatt található lakást.

  2. Bérbeadó a lakást ……………………………………………………….. állapotban .............................-án adja át a Bérlőnek, mely lakás jelen szerződés mellékletében szereplő berendezési tárgyakkal berendezett.

  3. Szerződő felek a bérleti díj összegét havonta …………………. Ft-ban állapítják meg. A bérleti díjat a felek közös megegyezéssel módosíthatják. (Bérbeadó az évenkénti béremelésre vonatkozó ajánlatát legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig köteles a Bérlővel írásban közölni.)

    

  4. Bérlő 3. pont szerinti bérleti díjat előre, a tárgyhót megelőző hó ……… napjáig köteles a Bérbeadó részére az alábbi módon megfizetni: …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése, illetve kérelmére engedélyezett bárminemű fizetési halasztás esetén a Bérbeadó évi ……… százalék mértékű késedelmi kamatot számol fel.

 

 

Biztosíték:

 

Felek egyezően rögzítik, hogy Bérbevevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a ………………..Ft, azaz…………………………….. forint biztosítékot köteles átadni Bérbeadó részére, mely összeg átvételét Bérbeadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elismer és nyugtáz.

 

Felek kötelezettségei:

 

5.    Bérlő a bérleti díjon túl megfizetni köteles a lakás közüzemi díjait, a közös költségeket, …………………………… ………………………. terheket. Mindezeket a költségeket a szolgáltatók által megküldött készpénzátutalási megbízáson vagy számlán feltüntetett határidőig köteles postai úton megfizetni, s az erről szóló igazolást a Bérbeadónak bemutatni.

6.    Bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról. A lakás karbantartási munkái és azok költsége Bérlőt terhelik.

7.    Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével és saját költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat vagy korszerűsítést. Felek egyezően rögzítik, hogy a beruházások ellenértékének bérleti díjba történő beszámítását is az előzetes engedélyben rendezik.

8.    Bérlő a lakást albérletbe nem adhatja.

9.    Felek a határozatlan időre kötött bérleti szerződést a hónap 15. napjáig írásban felmondhatják. A felmondás leghamarabb a felmondást követő hónap utolsó napjára szólhat. (A határozott időre szóló bérleti szerződés az 1. pontban rögzített időtartam elteltével megszűnik.)

10. Ha Bérlő a fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat, illetve az 5. pontban foglalt költségeket nem fizeti meg, a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, Bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre történő figyelmeztetéssel - a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban felszólítani. Ha Bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, Bérbeadó további 8 napon belül írásban azonnali hatályú felmondással élhet.

11. Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleményt az átadáskori állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles Bérbeadó részére visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. szabályai irányadók.

 

Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

 

Dátum: ......................, 200………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................                                              ............................................

                     Bérbeadó                                                                              Bérlő

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet a lakásban található berendezési és felszerelései tárgyakról:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Kitöltési útmutató:

 

 1. pont: a kipontozott részre be kel írni szándéktól függően, hogy mely naptól keződően határozatlan időre, vagy határozott időre mely napig terjedő időtartamra kívánják megkötni a lakásbéreleti szerződést.
 2. pont: első kipontozott helyre beírni a lakás állapotát, ami lehet: újszerű, v. frissen festett V. berendezett, berendezés nélküli…stb, míg a második kipontozott helyre, hogy mely napon kerül átadásra a bérlő részére a lakás.
 3.  pont: első kipontozott részre írandó a nap, melyen legkésőbb meg kell fizetni a bérleti díjat (általában minden hónap 10. vagy 15. napját szokták rögzíteni). Második kipontozott részre kell írni, hogy milyen formában kell megfizetni a bérleti díjat: készpénzben vagy átutalással, ha átutalással szeretnénk, akkor beírni, hogy mely Banknál vezetett milyen számú számlaszámra kérjük) A késedelmi kamat kikötés elhagyható, ha a Bérbeadó nem ragaszkodik hozzá.
 4. pont: a közüzemi díjak és egyéb költségek megfizetéséről természetesen másképp is megállapodhatnak a felek, hiszen olyan megoldás is létezik, hogy átutalásról fizetik állandó megbízással vagy csoportos beszedési megbízással a közüzemiket és a Bérlő erre a számlára fizet be minden Hónapban X összeget, melyből a szolgáltatók le tudják emelni a havi fogyasztás ellenértékét. Biztosíték: A felek kiköthetnek biztosítékot is, bérleti szerződésből fakadó bérlői kötelezettségek biztosítékául, az esetleges hátralékok miatt pl. Ez bármennyi lehet, viszont ha meghaladja a havi bérleti díj 3X-át, akkor a Bérlő kérelmére a bíróság mérsékelheti.

9. pont: A Ptk-ban foglaltak szerint: A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél a hónap 15. napjáig a következő hónap végére mondhatja fel. Ha a felmondás nem a meghatározott határidő betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő 2. hónap végére kell felmondottnak tekinteni.

10. pont: A felmondás ebben az esetben (a lakások és helyiségek bérletéről szóló jogszabály szerint) az elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál

A fentieken túl a szerződésben a felek további vagy eltérő részletekről is rendelkezhetnek.

Jelen szerződésminta nem terjed ki valamennyi esetleges részletre, az az adott bérleti jogviszony egyediségétől függ.

 További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás